Teknologi Penggasan Terkini: Teori dan Uji Kaji

RM50.00

Category:

Description

Buku ini membincangkan tentang perkembangan dan kemajuan teknologi penggasan yang terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Teori dan Asas serta Uji Kaji Penggasan Untuk Hasil Sintesis Gas Menggunakan Pelbagai Sisa Buangan. Perbincangan lebih menonjolkan teknologi penggasan terutamanya melibatkan usaha memperkasa lagi potensi biojisim dan bahan buangan.  Buku ini mengandungi sepuluh bab yang memberi fokus kepada teknologi penggasan dalam penghasilan gas boleh diperbaharui, iaitu sintesis gas atau singas. Kandungan gas rendah bahan pencemar menjadi sasaran utama dalam pembangunan teknologi ini apabila penggunakan biojisim dijadikan bahan mentah asas suapan di dalam kebuk penggas. Justeru perbincangan dalam buku ini merangkumi aspek teori dan uji kaji. Teknologi penggasan yang ketengahkan dalam buku ini merujuk kepada protopaip terbaru yang telah dibangunkan di Sekolah Kejuruteraan Mekanikal, UTM dan digunakan untuk tujuan uji kaji dan penyelidikan teknologi penggasan serta projek pembakaran peringkat sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Penggasan yang digunakan ialah jenis penggas aliran tetap. Kaedah dan proses penyediaan bahan biojisim seperti sisa buangan kayu, sisa tempurung kelapa, sisa isirong tempurung kelapa sawit, dan sisa tandan buah kosong kelapa sawit dijelaskan secara terperinci dalam bab yang berkenaan.  Bahagian uji kaji pula memperincikan setiap kaedah uji kaji penggasan menggunakan sisa buangan pelbagai bahan. Hasilnya menunjukkan pengaruh suhu dalam kebuh penggasan, nilai kalori tetap dan sebagainya. Uji kaji juga menegapkan hasil komposis gas yang diperoleh melalui proses penggasan. Ini menunjukkan kejayaan prototaip penggasan mampu menjadi saingan baru dalam aspek pengurusan bahan biojisim serta penghasilan bahan api alternatif. Gas yang terhasil melalui proses penggasan terutamanya gas metana, sulfur dan karbon monosida didapati bersifat rendah bahan tercemar. Potensi masa hadapan teknologi penggasan akan lebih terserlah melalui penerbitan buku ini dalam menyebarkan lagi maklumat tentang teknologi untuk menghasilkan gas alternatif yang boleh diperbaharui demi manfaat dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.