Umar Ibn al-Khaththab: pelaksanaan hukum Islam

RM14.00

Category: Tag:

Description

Fokus dan garapan buku kecil ini ialah menyingkap fiqh Umar Ibn al-Khaththab dalam menggunakan kebijaksaan menggunakan keputusan bagi melaksanakan hukum islam di zamannya. Dalam konteks ini, persoalan penting yang cuba diungkapkan oleh penulis ialah keputusan Umar dalam menangani beberapa peristiwa dilihat seolah-olah bertentangan dengan al-quran dan al-sunnah. Dimulakan dengan sorotan riwayat hidup Umar al-khaththab yang mencakupi keperibadian, sifat dan keadaan di zamannya. Selanjutnya, penulis cuba mengupas dan merasionalkan sejauhmana adanya perkaitan pelaksanaan hukum islam ketika dizamannya dengan kehidupan masa kini. Buku ini sesuai dijadikan sebagai sumber rujukan, mampu memberikan kefahaman kepada pembaca, mahasiswa yang mengambil mata pelajaran usul-al-fiqh dan al-qawa id al-fiqhiyyah di Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial serta kursus bagi mata pelajaran umum Universiti. Malah buku ini sesuai digunakan oleh mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi Awam yang lain dan masyarakat umum yang memerlukan.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.