Hala Tuju Pendidikan STEM di Malaysia

RM60.00

Category:

Description

Buku ini membincangkan pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) dari aspek teori dan pelaksanaannya di Malaysia. Buku ini merangkumi sebelas bab di mana Bab 1 menerangkan konsep pendidikan STEM. Bab 2 membincangkan mengenai hala tuju pendidikan STEM di Malaysia selari dengan kesediaan guru terhadap pelaksanaan pendidikan STEM bagi aspek kognitif, afektif dan tingkah laku yang dibincangkan dalam Bab 3. Bab 4 mengupas keperluan membangunkan kurikulum yang bersifat transdisiplin dan bersepadu. Bab 5 berkaitan dengan pelaksanaan kajian bagi mengenal pasti sikap pelajar terhadap STEM, efikasi kendiri dalam matematik serta pengetahuan tentang kerjaya berkaitan STEM. Kajian berbentuk eksperimen yang bertujuan untuk melihat kesan kursus terhadap pembangunan pengetahuan pedagogi iSTEM dikupas dalam Bab 6. Bab 7 mengupas kajian yang bertujuan untuk membangunkan kerangka kurikulum matematik STEM prasekolah dan standard pembelajaran dan panduan guru. Satu inovasi modul pengajaran STEM bagi topik litar elektrik yang dinamakan Insight Circuit dihuraikan dalam Bab 8. Bab 9 membincangkan amalan refleksi guru pakar STEM dalam meningkatkan kualiti pengajaran STEM dengan bantuan Model 5E. Bab 10 mengupas keberkesanan Pembelajaraan Aturan kendiri (PAK) berasaskan STEM yang dapat meningkatkan pengetahuan PAK bagi konstruk forethought, performance dan reflection. Bab 11 membincangkan dapatan kajian bagi mengenalpasti keberkesanan aktiviti pembelajaran STEM luar bilik darjah (PSLBD) dalam meningkatkan sikap dan minat pelajar terhadap STEM.

Research Ecosystem
Universiti Teknologi Malaysia UTM Nexus - Research & Innovation

Office of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

DVCRI Profile Johor Bahru Office Kuala Lumpur Office

Higher Institution Centre of Excellence (HI-COE)

Advance Membrane Technology Research Centre - AMTEC Institute of Noise & Vibration - INV Wireless Communication Centre - WCC

Research Institute

Centre of Excellence (COE)

Institute of High Voltage & High Current - IVAT UTM-MPRC Institue for Oil & Gas - IFOG Centre for Artificial Intelligence & Robotics - CAIRO Centre for Engineering Education - CEE Centre for Advanced Composite Materials - CACM Innovation Centre in Agritechnology for Advanced Bioprocessing - ICA Institute of Bioproduct Development - IBD

Service Entity

Research Management Centre - RMC Penerbit UTM Press Centre for Community & Industry Network - CCIN Innovation & Commercialisation Centre - ICC University Laboratory Management Centre - PPMU Institut Sultan Iskandar - UTM-ISI

Get the latest news & events

Customer Satisfaction Index