Hala Tuju Pendidikan STEM di Malaysia

RM60.00

Category:

Description

Buku ini membincangkan pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) dari aspek teori dan pelaksanaannya di Malaysia. Buku ini merangkumi sebelas bab di mana Bab 1 menerangkan konsep pendidikan STEM. Bab 2 membincangkan mengenai hala tuju pendidikan STEM di Malaysia selari dengan kesediaan guru terhadap pelaksanaan pendidikan STEM bagi aspek kognitif, afektif dan tingkah laku yang dibincangkan dalam Bab 3. Bab 4 mengupas keperluan membangunkan kurikulum yang bersifat transdisiplin dan bersepadu. Bab 5 berkaitan dengan pelaksanaan kajian bagi mengenal pasti sikap pelajar terhadap STEM, efikasi kendiri dalam matematik serta pengetahuan tentang kerjaya berkaitan STEM. Kajian berbentuk eksperimen yang bertujuan untuk melihat kesan kursus terhadap pembangunan pengetahuan pedagogi iSTEM dikupas dalam Bab 6. Bab 7 mengupas kajian yang bertujuan untuk membangunkan kerangka kurikulum matematik STEM prasekolah dan standard pembelajaran dan panduan guru. Satu inovasi modul pengajaran STEM bagi topik litar elektrik yang dinamakan Insight Circuit dihuraikan dalam Bab 8. Bab 9 membincangkan amalan refleksi guru pakar STEM dalam meningkatkan kualiti pengajaran STEM dengan bantuan Model 5E. Bab 10 mengupas keberkesanan Pembelajaraan Aturan kendiri (PAK) berasaskan STEM yang dapat meningkatkan pengetahuan PAK bagi konstruk forethought, performance dan reflection. Bab 11 membincangkan dapatan kajian bagi mengenalpasti keberkesanan aktiviti pembelajaran STEM luar bilik darjah (PSLBD) dalam meningkatkan sikap dan minat pelajar terhadap STEM.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.