Pembangunan aplikasi web menggunakan Active Server Pages (ASP)

RM35.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Persekitaran web menyediakan pelbagai teknologi serta komponen bagi tujuan pembangunan aplikasi web. Contoh teknologi atau komponen sedia ada yang boleh digunakan adalah seperti objek HTML piawai, skrip-pelanggan (JavaScript, VB Script), teknologi sebelah pelayan seperti Active Server Pages (ASP), Hypertext Preprocessor (PHP), dan Java Server Pages (JSP). Kepelbagaian ini membolehkan persekitaran web digunakan untuk pembangunan pelbagai jenis aplikasi web sama ada berbentuk konvensional, multimedia atau saintifik. Justeru itu, buku ini memberi pendedahan dan panduan kepada pembaca untuk membangunkan aplikasi web dengan menggunakan teknologi ASP. Selain itu, buku ini juga menerangkan tentang teknologi web secara umum, penggunaan sistem pengurusan pangkalan data dalam aplikasi web yang dibangunkan, penghasilan laporan dengan menggunakan Crystal Report dan cara menghasilkan laman web bagi troli pembelian. Sila layari laman web http://www.is.fsksm.utm.my/buku untuk memperoleh contoh aplikasi mudah yang telah dibangun dengan menggunakan teknologi ASP.

Buku ini sesuai digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah, pelajar mahupun pembaca umum yang berminat untuk membangunkan sistem aplikasi web menggunakan ASP.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.