Pengenalan Kepada Penulisan Ilmiah

RM45.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

Pengenalan kepada penulisan ilmiah merupakan sebuah karya yang memerihalkan tentang konsep, pendekatan dan tatacara penulisan secara ilmiah. Karya ini merupakan hasil gagasan dan gabungan idea lapan orang tenaga pengajar Universiti Teknologi Malaysia yang berpengalaman dalam pengajaran penulisan ilmiah pada peringkat pengajian tinggi. Karya seumpama ini amat penting untuk dijadikan panduan serta rujukan pensyarah dan pelajar agar mutu penulisan ilmiah dapat dikawalselia dan dipelihara. Setiap pelajar di institusi pengajian tinggi akan berhadapan dengan tatacara berfikir, berbicara dan menulis secara ilmiah. Namun begitu, penulisan ilmiah adalah teras kepada penglahiran dan penterjemahan pemikiran pelajar menerusi teks penulisan hasil daripada proses pembelajarannya di universiti. Oleh itu, penulisan ilmiah yang dihasilkan oleh seseorang pelajar mestilah dapat memberi gambaran tentang sikap, keindahan dan kualiti pemikiran ilmiah yang dimilikinya. Kertas kerja ilmiah, laporan industri, projek sarjana muda dan tesis merupakan tugasan yang mesti dihasilkan oleh pelajar di sepanjang pengajiannya di institusi pengajian tinggi. Justeru itu, pada tahap awal kesemua tugasan tersebut menghendaki pelajar untuk memahami tatacara asas untuk menghasilkan suatu teks penulisan ilmiah yang bermutu. Keseluruhan bab dalam karya ini telah digarap dan dicerakinkan secara komprehensif dan bersistem bagi memudahkan pembaca memahami secara mekanis dan teknikal tatacara penulisan ilmiah yang bermutu. Selain itu, contoh sebuah penulisan ilmiah turut disertakan bagi memudahkan pemahaman pembaca. Akhirnya, karya ini amat sesuai di baca oleh semua pelajar di institusi pengajian tinggi, maktab perguruan dan sesiapa saja yang berminat untuk memperbaiki mutu penulisan ilmiah. Semoga karya ini dapat mencetuskan budaya berfikir, berbicara dan menulis secara ilmiah dalam komuniti institusi pengajian tinggi dan masyarakat amnya.

Research Ecosystem
University Teknologi Malaysia UTM Nexus

Higher Institution Center of Excellence (HI-COE)

AMTEC INV WCC

Research Institute

IFE RISE IVESE ISI-SIR IHUMEN ISIIC

Center of Excellence (COE)

IVAT IFOG CAIRO CEE CACM ICA IBD

Service Entity

RMC UTM PRESS CCIN ICC PPMU UTM-ISI

DVCRI Office

Johor Bahru Kuala Lumpur DVCRI Profile

Get the latest news and events.

Share your thoughts.